Verordening Afvalstoffenheffing 2021 gemeente Het Hogeland

Officiële uitgave van de gemeente Het Hogeland.

De raad van de gemeente Het Hogeland;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
besluit vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reini- gingsrechten 2021  .

Klik hier voor de volledige Verordening Afvalstoffenheffing 2021 in PDF formaat.

 

Bijlage 1 Tarieventabel

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1.1  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, met uitzondering van percelen behorende tot het recreatiepark ’t Suyderoogh te Lauwersoog (vastrecht) € 167,67

1.1.2  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, voor zover dit gelegen is op recreatiepark ’t Suyderoogh te Lauwersoog € 271,67

1.1.3  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 en 1.1.5 wordt de belasting voor percelen die beschikken over een eigen afvalcontainer voor overige huishoudelijke afvalstoffen (restcontainer) en een groente-, fruit- en tuinafvalcontainer (gft-container) als volgt geheven:

    1.1.3.1
    Voor het ledigen van een restafvalcontainer, per lediging € 2,00

    1.1.3.2
    Voor het ledigen van een gft-container, per lediging € 0,00

    1.1.3.3
    Voor het restafval welke periodiek wordt ingezameld, per kilogram € 0,26

    1.1.3.4
    Voor het gft-afval welke periodiek wordt ingezameld, per kilogram € 0,00

    1.1.3.5
    Voor het storten van restafval en gft-afval in een ondergrondse container,
    per storting/klik € 2,00

1.1.4  De belasting als bedoeld in artikel 1.1.1 wordt voor percelen die niet zelf over een gft- en restafvalcontainer beschikken en die gebruik maken van een verzamelcontainer zonder toegangssysteem vermeerderd met het gemiddeld afvalaanbod per jaar per huishouden € 104,00

1.1.5  De belasting als bedoeld in artikel 1.1.1 wordt vermeerderd met het op 1 januari van het belastingtijdvak, of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in gebruik hebben van een extra minicontainer, per minicontainer € 65,00

1.1.6  Het tarief voor het plaatsen van een slot op een container bedraagt € 55,00


Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk- en grof tuinafval voor de eerste m3 of een gedeelte ervan € 45,00

    1.2.1.1  En voor elke volgende m3 of een gedeelte ervan € 35,00

1.2.2  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het brengen van grof huishoudelijk afval naar een milieustraat per 1000 kilogram € 91,96

Met dien verstande dat de eerste vier bezoeken aan een milieustraat waarbij grof huisvuil wordt aangeboden (maximaal een enkelassige aanhanger per keer) gratis zijn.

1.2.3  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het brengen van grof tuinafval naar een milieustraat per 1000 kilogram € 36,30

Met dien verstande dat de eerste vier bezoeken aan een milieustraat waarbij grof tuinafval wordt aangeboden (maximaal een enkelassige aanhanger per keer) gratis zijn.


Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

2.1  Het recht, exclusief btw, bedraagt per belastingjaar voor het inzamelen van huishoudelijke en/of bedrijfsmatige afvalstoffen indien daarvoor geen belasting wordt geheven bedoeld in artikel 3, van de verordening, per perceel € 167,67

2.2  Het recht onder 2.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra container, per container, excl. BTW met € 65,00

2.3  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1 wordt de belasting voor percelen die beschikking over een eigen afvalcontainer voor restafval en/of een gft-container als volgt geheven

    2.3.1
    Voor het ledigen van een restafvalcontainer, per lediging € 2,00

    2.3.2
    Voor het ledigen van een gft-container, per lediging € 0,00

    2.3.3
    Voor het restafval welke periodiek wordt ingezameld, per kilogram € 0,26

    2.3.4
    Voor het gft-afval welke periodiek wordt ingezameld, per kilogram € 0,00

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

3.1  Het recht bedraagt voor het achterlaten van dode honden en katten op een daartoe van gemeentewege ingevolge de destructieverordening aangewezen verzamelplaats, per hond of kat € 31,00

 

Facebook TwitterLinkedin
­