Tarieven afvalstoffenheffing in het Hogeland toch niet extreem omhoog komend jaar

Het college gaat samen met de gemeenteraad aan de slag met het nieuwe afvalstoffenbeleid voor Het Hogeland. Het college en de raad hebben gezamenlijk deze conclusie getrokken na het raadsoverleg over de afvalstoffenheffing 2023. Dit betekent dat de afvalinzameling volgend jaar nog niet verandert, op een prijsindexatie na. Ook de tarieven blijven vrijwel gelijk. 

Wethouder Arjen Nolles: “Er waren nog teveel vragen over het voorstel afvalstoffenheffing 2023 en er was een duidelijke behoefte aan alternatieven en cijfers, om ook andere keuzes te kunnen afwegen.

We hebben toen gezamenlijk de conclusie getrokken om nu nog geen veranderingen door te voeren. De raad bood ons aan om hier komend jaar in gezamenlijkheid naar te kijken. Daar ben ik blij mee. Want dat  maakt dat we extra tijd hebben om verschillende opties voor de korte en lange termijn af te wegen.” 

Er ligt nu een nieuw voorstel van het college waarin het serviceniveau en de tarieven nog een jaar lang worden gecontinueerd. Het uitstel van nieuw beleid betekent wel dat er een financieel gat in de afvalbegroting ontstaat van 570.000 euro. Om verzwaring van de lasten te voorkomen, wil het college dit tekort niet afwentelen op de huishoudens. Het college komt daarmee tegemoet aan de zorgen die hierover zijn geuit in de raad. De gemeente kan 300.000 euro dekken uit de reserve afvalinzameling. Het resterende bedrag wordt betaald uit de algemene reserve. 

De raad beslist op 14 december over dit nieuwe voorstel. 

Facebook TwitterLinkedin
­