Nieuwe hogere tarieven afvalstoffenheffing naar gemeenteraad Het Hogeland 

Het college legt de tarieven afvalstoffenheffing 2021 op 28 oktober 2020 voor aan de gemeenteraad. Nu gelden nog de tarieven van de vier oude gemeenten. Per 1 januari 2021 worden die gelijk voor alle huishoudens in Het Hogeland. 

Persbericht gemeente Het Hogeland. 

Ieder huishouden gaat eenzelfde bedrag aan vastrecht betalen. Het variabele deel bestaat uit een bedrag per lediging en een tarief voor het aantal kilo’s dat wordt aangeboden. Met dit systeem (‘Diftar+’) hebben inwoner zelf invloed op de kosten.

Het college stelt de raad voor het vastrecht voor laagbouw en hoogbouw op 152,96 euro per huishoudens te bepalen. Bewoners van laagbouw betalen per lediging van de grijze container twee euro. Het tarief per aangeboden kilo ‘grijs’ huisvuil wordt 0,26 euro, als het aan het college ligt.
 
Voor hoogbouw moet per klik of zak twee euro worden betaald. Bewoners van hoogbouw die gebruik maken van een gemeenschappelijke container zonder toegangssysteem betalen een vast bedrag van 256,96 euro.

Een extra grijze of groene container kost 65 euro per jaar. Inwoners die grof vuil willen aanbieden, betalen 45 euro voor de eerste kubieke meter. Elke volgende kubieke meter kost 35 euro.

Per saldo gaan huishoudens in Het Hogeland meer afvalstoffenheffing betalen dan nu het geval is. Een uitzondering daarop vormen de huishoudens in de oude gemeente Eemsmond; die gaan minder betalen.

De verhoging is een gevolg van het feit dat het college streeft naar tarieven die de kosten voor inzameling en verwerking dekken. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor de inzameling van oud papier en GFT-afval ongunstiger uitgevallen dan de lopende contracten. Dit werkt door in de hoogte van de heffing. 
 
Het gemeentelijk grondstoffenbeleid moet voor 1 januari aanstaande geharmoniseerd zijn. Met de vaststelling van de tarieven door de raad is dat het geval.

De gemeente Het Hogeland streeft er naar de hoeveelheid afval per huishouden te verminderen van ruim 200 kilo nu tot 30 kilo in 2025. Daarmee worden de verwerkingskosten lager. Dat kan op termijn leiden tot lagere lasten voor de inwoners. 

In Het Hogeland gaat ‘Diftar+’ per 1 januari volgend jaar in. De inwoners ontvangen voor die tijd informatie over het nieuwe systeem.

 

Facebook TwitterLinkedin
­