Bestemmingsplan Boogplein Winsum

Na vele jaren van voorbereiding en overleg heeft de gemeenteraad op 12 mei jl. het bestemmingsplan Boogplein Winsum vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt nu ruimte voor de ontwikkeling van appartementen, een tweetal woningen en winkelruimte op deze locatie. Vanuit de gemeenteraad is gevraagd om extra aandacht te hebben voor het groen in het plan.

Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd. Bij de aanpak van de openbare ruimte wordt bekeken op welke manier hier verder invulling aan wordt gegeven. De vaststelling van het bestemmingsplan Boogplein is bekendgemaakt in dit gemeentenieuws. Het ligt vanaf donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli 2021 ter inzage. Het gaat om het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken. Ze liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland locatie Winsum, Hoofdstraat- -West 70 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via: www.hethogeland.nl/centrumplanwinsum .

Openbare ruimte

In de nieuwsbrief van december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de vaststelling van het ontwerp voor de openbare ruimte voor het Boogplein en het omliggende gebied door het college. Inmiddels hebben wij de aanbesteding voor de realisatie bijna afgerond. Het gaat om de openbare ruimte op het Boogplein en de herinrichting van het omliggende gebied. In de uitvraag aan aannemers hebben wij extra aandacht besteed aan de communicatie met omwonenden, ondernemers en overige inwoners van Winsum. Ook het voorkomen en/of verminderen van overlast voor de omgeving is een belangrijk aspect. Wij hopen in het najaar van 2021 met de werkzaamheden van start te gaan.

Opname omliggende bebouwing

Als voorbereiding op de plannen gaan wij een bouwkundige opname laten doen in de directe omgeving van het Boogplein. Er wordt daarbij gekeken naar de bouwkundige staat. Het gaat om de bebouwing in de omgeving van het Boogplein, Dorpsplein en de toevoerroutes naar deze bouwlocatie. Er wordt een binnenen een buitenopname gedaan. De kwaliteit van deze bebouwing is over het algemeen goed. Om zeker te weten of de bouwwerkzaamheden invloed hebben op de omgeving willen wij dit van tevoren bekijken. Bewoners en/of gebruikers van de betreffende adressen worden hierover apart geïnformeerd.

Verwachte planning

Vanaf 27 mei 2021: Vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage

Najaar 2021: Voorbereiding grond Boogplein

Eind 2021: Bouwrijp maken Boogplein en herinrichting Hoofdstraat W. en W. Ripperdastraat

Voorjaar 2022: Start bouwwerkzaamheden Boogplein

Medio 2023: Woonrijp maken Boogplein en herinrichting Dorpsplein en R. Praediniusstraat.

Wierde van waarde

Binnen het Centrumplan Winsum gaan wij ook aan de slag met het centrumgebied ten noorden van het Winsumerdiep. Het gaat dan om herstructurering en opwaardering van de openbare ruimte in de Hoofdstraat Obergum in combinatie met het verbeteren van het parkeren en de bereikbaarheid van de winkels. Wij noemen dit plan ‘Wierde van Waarde’. Nu de ontwikkelingen ten zuiden van het Winsumerdiep meer richting uitvoering en realisatie gaan, verwachten wij binnenkort ook met Wierde van Waarde aan de slag te kunnen. Dit betekent concreet dat nadat het college het projectplan hiervoor heeft vastgesteld, wij na de zomer samen met de hiervoor opgerichte klankbordgroep dit deel van het centrumplan meer vorm en inhoud willen gaan geven. Wij komen in het najaar hierop terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor het centrum van Winsum? U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Centrumplan Winsum via hethogeland.nl/centrumplanwinsum.

Facebook TwitterLinkedin
­