Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 

Wijziging bestemmingsplan moet uitbreiding capaciteit Google mogelijk maken

Het college stelt de raad voor in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan ‘Eemshaven Zuid-Oost’. Daarmee wordt de aanleg van 220 kV verbinding naar de vestiging van Google in de haven mogelijk.

Google vestigde in 2016 een datacentrum in de Eemshaven om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle groei van het internetgebruik en de diensten van Google.
Om toekomstige uitbreidingen van de datacapaciteit mogelijk te maken is er meer elektriciteit nodig. Google heeft netbeheerder Tennet daarom gevraagd een extra aansluiting van 220 kV aan te leggen naar het datacentrum. Die aanleg past niet in het huidige bestemmingsplan.

Het college wil meewerken aan de bestemmingsplanwijziging om de economische positie van de Eemshaven te behouden en te versterken.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Er zijn toen geen zienswijzen ingediend.

Tussenevaluatie cultuurvisie naar raad

Het college heeft kennis genomen van een tussenevaluatie van de cultuurvisie. In het voorjaar van 2020 stelde de gemeenteraad de visie voor 2020-2023 - ‘Groots in kleinschaligheid’ - vast. De tussenevaluatie wordt nu voorgelegd aan de raad.

De cultuursector was na de herindeling versnipperd en er was onvoldoende contact tussen culturele organisatie en verenigingen. In de evaluatie wordt vastgesteld dat er steeds meer uitwisseling en samenwerking is ontstaan tussen de betrokken partijen. Wel is de ene partij hier verder mee dan de ander. Het college blijft inzetten op versterking en samenwerking.

Gemeente en de sector hebben stappen gemaakt in het versterken en verbinden van de sector. Zo is er een cultuurplatform ingesteld; een netwerkorganisatie voor en door de culturele sector. Ook zijn musea meer gaan samenwerken. Die hebben de landelijke promotie opgepakt onder de vlag van ‘Waddenmusea’. Verder hebben orgelcommissies zich verenigd in een stichting. Die stelt agenda’s op en treedt als één organisatie naar buiten treden met promotie.

Het beleid heeft er daarnaast toe geleid dat er nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. De ‘Culturele Doedagen’ zijn daarvan een voorbeeld. Verschillende cultuuraanbieders, zoals muziekscholen, Cultuurcentrum en KunstKerk Hogeland, openden de deuren om inwoners de gelegenheid te bieden kennis te maken met kunst- en cultuurbeoefening.

De Coronacrisis heeft gezorgd voor vertraging in de uitvoering van de actiepunten van de cultuurvisie. Het college wil daarom eerst inzetten op verdere versterking en samenwerking binnen de cultuursector. In de toekomst wordt samenwerking gezocht met andere sectoren zoals recreatie en toerisme en het sociaal domein.

Facebook TwitterLinkedin
­