Openbare stukken uit WOB-verzoek geven andere inzichten over MFA Bedum

Persbericht stichting oprichting MFA Bedum.

Uit officiële stukken die na een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) openbaar zijn gekomen, blijkt dat gemeente Het Hogeland met een vals argument heeft gecommuniceerd om te stoppen met de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum.

Op 26 november heeft het college via een raadsmemo en persbericht gecommuniceerd om te stoppen met MFA Bedum, met als argument dat het plan niet in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Uit de nu openbaar geworden stukken blijkt dat MFA Bedum op alle punten voldoet om in aanmerking te komen voor NPG-gelden.

Een bijdrage vanuit de NPG is tot nu toe nog steeds een belangrijk twistpunt tussen gemeente en de initiatiefnemers van de MFA. De initiatiefnemers menen na meerdere gesprekken met programmadirecteur Siem Jansen van het NPG, dat de MFA op alle punten voldoet om als project aangedragen te worden. Uit een tweetal collegevoorstellen die openbaar zijn gekomen blijkt dat ambtenaren van gemeente Het Hogeland deze zelfde mening hadden. Toch heeft het college besloten op 26 november te communiceren dat MFA 0,0 kans maakt op een bijdrage.

Op 7 december 2020 is een WOB-verzoek ingediend om inzicht te krijgen in alle informatie en correspondentie van gemeente Het Hogeland en alle andere betrokkenen inzake de Multifunctionele Accommodatie in Bedum (MFA).

Uit de op 10 april openbaar gekomen stukken blijkt dat er een vreemde gang van zaken heeft plaats gevonden binnen het college van Het Hogeland, in de periode voorafgaand aan het besluit van het college om te stoppen met de MFA.

In een collegevoorstel van 24 november wordt het volgende gesteld:

De gemeente heeft het lokaal programmaplan “De kop op ’t Hogeland’ uitgewerkt. Uitgangspunt van dit programmaplan zijn de ambities van het Nationaal Programma Groningen. Investeringen moeten een positiefeffect hebben op de brede welvaart. Brede welvaart gaat over ondermeer gezondheid en welbevinden. Het vergroten van de brede welvaart moet niet alleen merkbaar zijn voor de inwoners maar ook bijdragen tot het imago van Groningen, zodat het aantrekkelijk wordt als woonplaats. In het programmaplan zijn zes programmalijnen uitgewerkt. Programmalijn 5 gaat over Wonen en Leven op de Wierden, Het Hogeland als fijne leefomgeving. Vanuit de NPG wordt aangegeven dat elke Groninger een fijne leefomgeving verdient en wordt ingezet op vernieuwing zodat het prettig leven, wonen en werken is in onze provincie. Deze fijne leefomgeving ontstaat door aandacht te hebben op de fysieke elementen, echter zijn sociale aspecten hier nog meer van invloed.

In de beoogde MFA Bedum komt zowel het fysieke als sociale deel samen. De MFA Bedum is veel meer dan een fysieke accommodatie voor de voetbalvereniging. Het is een maatschappelijk impuls voor het stimuleren van gezondheid, ontmoeten, sport en bewegen in Bedum. Daarnaast verschaft het een leer, werk en verblijfsomgeving en speelt daarmee een belangrijke rol in onze participatiemaatschappij. Het beoogde concept draagt daarbij positief bij aan de brede welvaart en past goed binnen de beoogde projecten in programmalijn 5.”

In dit collegevoorstel wordt ook gesteld dat alleen een uitspraak van NPG inzicht kan geven of MFA Bedum in aanmerking komt voor een bijdrage van de NPG.

Ondanks wat er in het collegevoorstel van 24 november is beschreven over de NPG, beslist het college om te stoppen met de MFA. Als argument schrijft het college In het persbericht van 26 november 2020: “Naderhand bleek dat op basis van de criteria van het NPG een aanvraag voor het MFA Bedum geen kans maakt. Ook een eventuele aanpassing van het project zal deze conclusie niet veranderen.”
Stichting Ontwikkeling MFA Bedum concludeert op basis van alle door hen ontvangen informatie dat het college een valse verklaring heeft gegeven om op 26 november te stoppen met het plan MFA Bedum.

Op 9 december heeft de gemeenteraad, door een raadsbrede motie aan te nemen, het college teruggefloten en de vraag gesteld hoe de MFA wel haalbaar is. Na een fase met gesprekken en nader onderzoek is daarvoor op 3 maart een eindrapport opgeleverd. Op 18 maart heeft het college wederom besloten te stoppen met de MFA zonder een antwoord te geven op de raadsmotie.

De stichting betwijfelt wederom de gang van zaken in de periode van 9 december tot 9 maart en zal alles in het werk stellen om ook de stukken van de gemeente uit deze periode ook openbaar te krijgen.

 

Facebook TwitterLinkedin
­