Het Hogeland wil één toeristische organisatie

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten de samenwerking met Delfzijl, Appingedam en Loppersum op het gebied van regiopromotie en toeristische informatievoorziening per 1 januari aanstaande te beëindigen. Op die datum vervalt de subsidierelatie met Stichting Top van Groningen ook.

In het collegeprogramma 2019 – 2022, ‘Doar gruit en bluit’, is opgenomen dat de gemeente Het Hogeland streeft naar één toeristische organisatie in de gemeente. Het moet een organisatie ‘van en door ondernemers’ zijn.

Slagvaardiger
Één toeristische organisatie in de gemeente heeft als voordeel dat er slagvaardiger kan worden gewerkt omdat bestuurlijke afstemming niet langer nodig is. Verder is er sprake van een omvangrijk gebied met verschillende  toeristische pijlers die op elkaar moeten worden afgestemd. Met het besluit tot beëindiging van de relatie kan hier uitvoering aan worden gegeven.

In het bestuurlijk overleg met Appingedam, Delfzijl en Loppersum is het besluit aan de orde geweest. Die gemeenten hebben er kennis van genomen. De gemeenten zien wel mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

Subsidie gehandhaafd tot 1 januari 2021
In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling heeft de voormalige gemeente Eemsmond aangegeven zich hard te maken om die relatie tot 1 januari 2021 te laten bestaan. De gemeente Het Hogeland heeft dit standpunt overgenomen. Op deze manier krijgt Top van Groningen voldoende tijd om in te spelen op de nieuwe situatie. Verder komt de datum overeen met de fusie van Appingedam, Delfzijl en Loppersum in de gemeente Eemdelta. Samenwerking met Top van Groningen blijft op onderdelen mogelijk. 

Voor 1 januari 2020 moet duidelijk worden welke toeristische organisatie de regiopromotie gaat verzorgen. De gemeente is in gesprek met de VVV Bedum en de Stichting Promotie Waddenland om te komen tot één organisatie die de regiopromotie en de toeristische informatievoorziening gaat verzorgen.

Facebook TwitterLinkedin
­