eemshaven gemeente het hogeland provincie groningen uitbreiding oostpolder

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan voor de Eemshaven ter inzage. Het plan biedt een actueel planologisch-juridisch kader voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein.

Het bestemmingsplan is eerder al als voorontwerp in het kader van inspraak/overleg ter inzage gelegd. Een ieder kon tijdens deze periode reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Alle reacties zijn verzameld en beoordeeld. Het plan is op onderdelen aangepast. Het bestemmingsplan wordt nu als ontwerp ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Zie ook: https://www.hetdigitalediggelschip.nl/digitale-diggelschip/home

Facebook TwitterLinkedin
­