logo gemeente het hogeland

Samenwerkingspartners bij opstellen Transitievisie Warmte

Het college stelt de raad voor om bij het opstellen van de ‘Transitievisie Warmte’ energiecoöperaties,  dorpsverenigingen, huurdersverenigingen en woningcorporaties te betrekken. Het college vindt het van belang om de stap naar aardgasvrij wonen in Het Hogeland gezamenlijk te maken. 

In de Transitievisie Warmte komt te staan hoe er in Het Hogeland kan worden begonnen met aardgasvrij verwarmen en uit welke bronnen die warmte kan komen. 

De eerste bijeenkomsten met de betrokken partijen vinden nu plaats. Na de zomer volgt nog een enquête onder inwoners. 

Alle gemeenten moeten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De visie richt zich op de grote lijnen. Na de vaststelling van de visie komen er per dorp of wijk uitvoeringsplannen. Daarin wordt uitgewerkt hoe aardgasvrij wonen er in dat dorp of in die wijk uit kan zien. Die plannen stelt Het Hogeland samen op met de inwoners van het dorp of de wijk. Het uiteindelijke doel is in 2050 alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. 

Facebook TwitterLinkedin
­