College gemeente Het Hogeland dient zienswijze in tegen voorgenomen besluit vestiging datacenters

Het college van B&W heeft een zienswijze ingediend tegen het besluit waarin Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de landelijke instructieregels voor de vestiging van datacentra opnieuw wil vaststellen. Met dit besluit beoogt De Jonge landelijke regie over waar en onder welke voorwaarden het rijk de vestiging van (hyperscale) datacentra toestaat.

“De komst van datacenters in Het Hogeland kan en mag niet anders dan een integrale afweging zijn en daarover willen wij als gemeente zelf regie voeren. Wij willen het gebied voor datacenters in deze gemeente begrenzen. We hebben daarom minister De Jonge uitgenodigd om hierover met ons te komen praten.”

De regie waar en onder welke voorwaarden de vestiging van (hyperscale) datacentra wordt toegestaan ligt nu nog bij gemeenten en provincies. Volgens het kabinet leggen hyperscale datacentra een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en economische meerwaarde. Voor alle gemeenten in Nederland komt een verbod om in een bestemmingsplan/omgevingsplan hyperscale datacentra toe te laten. Het grondgebied van de voormalige gemeente Eemsmond en de gemeente Hollands Kroon zijn een uitzondering in dit besluit. Het college van Het Hogeland is van mening dat het gebied waar de datacenters zich mogen vestigen juist kleiner moet worden. “Wij willen de waarde van het cultuurhistorisch landschap op die manier beschermen”, zegt Eltjo Dijkhuis. “Het Hogeland bestaat uit cultuurhistorische parels; historische (wierden)dorpen, maren, borgen, kerken en grote boerenerven. De vestiging van datacentra in die omgeving kan daar ernstige afbreuk aan doen.”

Het college wil in een persoonlijk gesprek met de minister de impact van het kabinetsbesluit bespreken. “Dat hadden we overigens liever voorafgaand aan het besluit van De Jonge gedaan. Dan hadden we hem direct kunnen laten zien waarom het totale grondgebied van de voormalige gemeente Eemsmond niet geschikt is voor de vestiging van hyperscale datacentra”, zegt Eltjo Dijkhuis. “Er gebeurt zoveel in die Eemshaven, dat je voor elke nieuwe ontwikkeling de goede afwegingen moet maken. In de Oostpolder zijn wij als eerste aan de bal, samen met de omgeving en de provincie. Dat proces doorlopen we samen en we willen dat buitengewoon zorgvuldig doen. Uit dat proces moet gaan blijken wat wel en wat niet in de Oostpolder kan.”

Facebook TwitterLinkedin
­