Noorderpoort en Friesland College werken vanaf dit studiejaar samen in de opleiding Acteur. Doel van deze samenwerking is om de student kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de noordelijke arbeidsmarkt én voor beide provincies in het mbo de acteursopleiding bereikbaar te houden.

noorderpoort friesland college Carlo Segers en Wim van de Pol ondertekenen samenwerking
Bestuursvoorzitters Carlo Segers (Friesland College) en Wim van de Pol (Noorderpoort) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Wim van de Pol en Carlo Segers, de bestuursvoorzitters van Noorderpoort en het Friesland College, hebben in een akkoord de afspraken bevestigd over de verdeling van het maximum van in totaal 125 opleidingsplaatsen over de drie leerjaren. Dit maximum is eerder vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, in overleg met de MBO Raad. Het maakt onderdeel uit van het beperken van (de instroom bij) diverse artiestenopleidingen waartoe het ministerie eerder opdracht gaf.

Voor de opleiding Acteur was een krachtenbundeling nodig en die is nu gevonden. Door gebruik te maken van onder meer elkaars personeel, kennis van het onderwijsprogramma en ontwikkelkracht blijft de mbo-opleiding Acteur in Leeuwarden en in Groningen op een toekomstbestendige manier behouden.

Johan Weerts, directeur Noorderpoort: "Mooi dat we hierin elkaar hebben gevonden. We vinden het belangrijk dat de toekomstige student dichtbij huis de kans krijgt om zijn passie te volgen en daarmee uiteindelijk aan het werk te gaan. Vanuit de cultuursector is de wens om goed opgeleide studenten af te leveren voor het Noorden. Deze samenwerking is een hele goede stap in die richting. In de noordelijke provincies bruist het van de culturele activiteiten en ons onderwijs is op veel verschillende manieren verweven met de cultuursector. Een opleiding Acteur hoort daar vanzelfsprekend bij en ook daarom is deze samenwerking zo belangrijk."

Sicco Piekeboer, directeur D'Drive van het Friesland College: "Het is prachtig dat wij vanuit het belang in de regio samen optrekken. De sector is volop in beweging en vergt van ons om de student zodanig op te leiden dat hij wendbaar is op de veranderende arbeidsmarkt. Als roc's hebben wij een taak en functie naar de regio en de student. Het is daarom van belang op adequate wijze en in voldoende mate de regio te kunnen (blijven) bedienen. In het Noorden kennen wij een belangrijke cultuursector, zoals destijds duidelijk is neergezet met CH2018. De pandemie heeft ons tevens het belang laten zien van de meerwaarde van cultuur in de maatschappij. Met deze afspraken leggen wij vast dat wij gezamenlijk een kwalitatieve opleiding voor de regio verzorgen, zodat onze studenten aansluiten op de vraag van de cultuursector."

Facebook TwitterLinkedin
­