Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark Bedum
Gepubliceerd op zondag 09 oktober 2016

Voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark Bedum

Uitbreiding FrieslandCampina Bedum gaat voor extra overlast in woonwijken zorgen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de bedrijfslocatie van FrieslandCampina gelegen aan de noordzijde van de kern Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Bedum bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid ten behoeve van de bedrijfslocatie van  FrieslandCampina gelegen aan Boterdiep Wz 45 te Bedum. Dit bestemmingsplan  omvat het huidige bedrijfsterrein en een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg.

Inspraak bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

De ontwerpschetsen van het Zuivelpark Bedum met bijkomende voorzieningen en maatregelen liggen met ingang van maandag 10 oktober 2016 tot maandag 7 november 2016 voor een ieder ter inzage bij de afd. VROM van de gemeente Bedum. Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vervolgprocedure

In het te maken ontwerpbestemmingsplan motiveert de gemeente hoe is omgegaan met de resultaten van het m.e.r., het advies van de Commissie m.e.r. en de ingediende inspraakreacties en zienswijzen.

Voornemen m.e.r. (artikel 7.9 Wet milieubeheer)

Bij de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan behoort een onderzoek naar de milieueffecten van de uitbreiding van het Zuivelpark Bedum. In het milieueffectrapport (m.e.r.) worden de milieueffecten van deze activiteiten beoordeeld. Ook zal worden onderzocht in het m.e.r. of een passende beoordeling dient te worden opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor omliggende beschermde natuurgebieden. De eerste stap in de procedure is deze kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een m.e.r. en de ter inzage legging van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) m.e.r. bestemmingsplan Zuivelpark Bedum'. De NRD beschrijft wat (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau) er in het m.e.r. wordt onderzocht. De NRD wordt voorgelegd aan de wettelijke adviseurs en bestuursorganen. Ook de Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd.

Reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) m.e.r. bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

De NRD van het Zuivelpark Bedum ligt met ingang van maandag 10 oktober 2016 tot maandag 7 november 2016 voor een ieder ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval dient u een afspraak te maken met een medewerker van de afd. VROM van de gemeente.

Waar kunt u de plannen inzien?

De ontwerpschetsen van het Zuivelpark Bedum en de NRD liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: 'loket'-'ter inzage'.

Inloopbijeenkomst

Op 10 oktober is er in het Trefcentrum aan de Prof. Mekelstraat 1 te Bedum van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst. Hier zullen de plannen samen met de plannen voor de realisatie van een oostelijke ontsluitingsweg t.b.v. het Zuivelpark Bedum worden gepresenteerd.

Vervolgprocedure

Voor de totstandkoming van het m.e.r. wordt aangesloten bij de procedure van het bestemmingsplan. Nadat de NRD ter inzage heeft gelegen wordt het m.e.r. opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de ingekomen reacties. Het m.e.r. zal gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Ook de Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd over het m.e.r. In het definitieve bestemmingsplan motiveert de gemeente hoe is omgegaan met de resultaten van het m.e.r., het advies van de Commissie m.e.r. en de ingediende inspraakreacties en zienswijzen.

Klik hier voor het Rapport "Akoestische verkenning FrieslandCampina Bedum
Uit het rapport wordt duidelijk dat geluidsoverlast door de uitbreiding van FrieslandCampina Bedum fors zal toenemen.  

Voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark Bedum 
Geluidscontouren - opvallend is dat woonwijk Ter Laan 4 niet op de kaart voorkomt.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM