Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Stand van zaken Stichting Behoud Boterdiep
Gepubliceerd op donderdag 29 november 2018

Stand van zaken Stichting Behoud Boterdiep 

In dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken, waarbij wij eerst  terugblikken op wat er zoal is gebeurd en waartoe onze activiteiten hebben geleid. De eerste tekenen van verzet tegen de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina (FC), waaronder de omlegging van het Boterdiep, kwamen uit Onderdendam, uit zorg dat de zichtlijn naar Bedum over het Boterdiep zou worden vernietigd. Bijna twee jaar geleden werd vanuit dit dorp een zienswijze ingediend in het kader van de milieueffectrapportage (MER). Vervolgens werd de basis van het verzet veel breder door betrokkenheid en actieve steun van  dorpsbelangenvereniging APB Bedum en de Historische Vereniging gemeente Bedum. Het verzet werd vervolgens gevoerd vanuit de nieuw opgerichte Stichting Behoud Boterdiep.

Essentieel in het verzet werd onze zienswijze van 12 juli 2018 op het voorontwerp, een uitermate volledig en kundig opgemaakt document, dat veel indruk heeft gemaakt bij voor- en tegenstanders van het voorontwerp van het bestemmingsplan. Kort hierna besloot de gemeente een advies aan te vragen bij de Commissie voor de MER, vooral gericht op mogelijke alternatieven om de loop van het Boterdiep niet aan te tasten. Hiermee was een subdoel van de stichting bereikt: de gemeenteraad van Bedum kon door het uitstel van de procedure geen besluit meer nemen over het voorontwerp. Deze besluitvorming komt nu toe aan de fusiegemeente Het Hogeland. Dit uitstel was een grote opluchting, omdat het college van Bedum een intentieverklaring had getekend met FC, en alle raadspartijen in een bestuursakkoord uit 2014 het plan ondersteunden. Een nieuwe gemeenteraad kan nu onafhankelijk van akkoorden en met een frisse blik de bestemmingswijziging opnieuw  beoordelen.

Op 12 september vond een levendige en leuke informatiebijeenkomst van de stichting plaats met zo’n 80 deelnemers. De strekking van de commentaren was duidelijk: FC of Domo hoort  thuis in Bedum, uitbreiding is prima, maar er kan en mag geen sprake zijn van het omleggen van het Boterdiep en van een ernstige aantasting van erfgoed en landschap.

Deze stelling werd ook ingebracht bij alle politieke fracties van de nieuwe gemeente Het Hogeland, als inzet voor de verkiezingen van 21 november. Geen van de partijen schaarde zich onvoorwaardelijk achter het voorontwerp, maar GemeenteBelangen Het Hogeland, de winnaar van de verkiezingen, de SP en Hogeland Lokaal Centraal spraken zich overtuigend uit tegen het verleggen van het Boterdiep.

Ondertussen kwamen er tal van berichten in de media, dat de afzet van zuivelproducten op de internationale markten is verslechterd door meer internationale concurrentie, onder andere in China, waar in voorgaande jaren de babymelkpoeder niet was aan te slepen. Bovendien presenteerde minister Carola Schouten haar nieuwe beleid, dat gericht is op kringlooplandbouw, wat het volume aan melkproductie nog verder kan reduceren, zodat extra capaciteit voor verwerking overbodig blijft.

We kunnen nu met een gerust hart wachten op het advies van de Commissie voor de MER en op de verdere procedure in de gemeente Het Hogeland. De stichting gaat voorlopig in de waakvlamstand, maar wij blijven uiteraard alert tot er aanleiding is om weer in actie te komen.
 
Wij zien terug op een succesvolle actie die wij met overtuiging hebben gevoerd en waarbij het goed is om te kunnen vaststellen, dat in onze democratie de burgers  grote invloed hebben op besluitvorming.

Wij danken de vele direct en indirect betrokkenen bij de stichting die deel uitmaken van dit  positieve resultaat.

De stichting is niet tegen het uitbreiden van de zuivelfabriek van FrieslandCampina, maar wel tegen het plan zoals het tot nu toe is gepresenteerd. De stichting betreurt het, wanneer melkveehouders veronderstellen, dat dit ook tegen hen is gericht. Dat is absoluut niet het geval: melkveehouders houden ons weidelandschap juist in stand.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Behoud Boterdiep

Jan Sietsema - voorzitter
Lolke Weegenaar - secretaris
Harry Hoving - penningmeester
Email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt ons volgen op Facebook onder Stichting Behoud Boterdiep.

 

LEES OOK

9 oktober 2016 - Voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark Bedum

10 oktober 2016 -  Inloopbijeenkomst op 10 oktober over de oostelijke ontsluitingsweg en de plannen voor het Zuivelpark

2 december oktober 2016 - Omstreden miljoenen weg oostkant Bedum weggegooid geld?  

29 maart 2018 -  Inwoners Bedum en Onderdendam tegen uitbreiding zuivelfabriek FrieslandCampina Domo

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM