Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
OLIEBOLLENKRAAM Versplein Bedum
Kennisgeving notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Eemshaven-West
Gepubliceerd op maandag 20 juli 2020

Vattenfall heeft op 18 juni 2020 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een notitie reikwijdte en detailniveau (verder: NRD) voor Windpark Eemshaven-West ingediend. De NRD betreft het voornemen tot het oprichten van een windpark van circa 9 tot 18 turbines in het gebied ten westen van de Eemshaven in de gemeente Het Hogeland. Het is een m.e.r.-plichtige activiteit.

Kennisgeving notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Eemshaven-West

Procedure
Met het indienen van de NRD is de wettelijke uitgebreide m.e.r.-procedure gestart. Het Milieu Effect Rapport (verder: MER) wordt opgesteld ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan, de omgevingsvergunning en mogelijk de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het bevoegd gezag voor het provinciaal inpassingsplan zijn Provinciale Staten van de provincie Groningen. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen treden in de m.e.r.-procedure op als coördinerend bevoegd gezag.

De NRD heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft welke milieueffecten in het MER worden onderzocht. De NRD ligt van 14 juli tot en met 7 september ter inzage via de website van de provincie. Vanwege de zomervakantie is de terinzagelegging verlengd van 6 naar 8 weken.

Iedereen kan een reactie op de NRD geven door een zienswijze in te dienen. Tijdens de inspraakperiode organiseert de provincie samen met Vattenfall een inloopavond op woensdag 26 augustus vanaf 19.00 uur. Nadere informatie over deze inloopavond wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Terinzagelegging
De notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Eemshaven-West ligt van 14 juli 2020 tot en met 7 september 2020 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

het gemeentehuis te Winsum (centrale balie) in de gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat W 70 te Winsum

Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Mocht u de stukken willen inzien, neem dan contact op met de gemeente Het Hogeland, via telefoonnummer 088 - 345 88 88;

het provinciehuis in Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen
Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in principe (alleen) digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, via telefoonnummer 050 - 316 49 11.

Digitaal
De notitie reikwijdte en detailniveau is ook te downloaden op de pagina Windpark Eemshaven-West

Zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij de provincie Groningen, p/a Afdeling Ruimte en Samenleving, Postbus 610, 9700 AP te Groningen of per e-mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Vermeld in uw brief of e-mail altijd uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: 'zienswijze NRD Windpark Eemshaven-West'. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via telefoonnummer 050 - 316 49 11.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter