Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Gemeente Bedum vaart wel “op eigen kracht”
Gepubliceerd op vrijdag 06 november 2015

Gemeente Bedum vaart wel “op eigen kracht” 

Op dinsdagavond 3 november heeft CDA fractievoorzitter Ate Wijnstra helder uitgelegd waarom het CDA tijdens de algemene beschouwingen voor het thema “op eigen kracht” heeft gekozen.

Al 200 jaar is de gemeente Bedum in staat om alle bestuurlijke stormen te overwinnen. Ook in 2015 heeft de gemeente laten zien krachtig invulling te kunnen geven aan nieuwe taken, denkt u hierbij aan de decentralisaties en de aardbevingsproblematiek. De begroting voor het jaar 2016 is sluitend en biedt ruimte voor investeringen. Voor het CDA is dit het bewijs dat herindelen niet nodig en niet wenselijk is, de gemeente Bedum functioneert “op eigen kracht”.

Complimenten waren er voor de wijze waarop men binnen het gemeentehuis omgaat met de aardbevingsproblematiek.

Het CDA heeft vragen gesteld over het handhaven van de maximum snelheid in 30 km/u zones, duurzaamheid, de dreigende scheefgroei OZB en controle op brandveiligheid.
De fractie is teleurgesteld dat er geen invulling is gegeven aan de, tijdens de voorjaarsnota uitgesproken, wens om de hondenbelasting af te schaffen.

Een snellere internetverbinding, voortzetting van de starterslening, kwaliteit van onderwijshuisvesting en verfraaiing van de entree van Bedum zijn een aantal van zaken die op het wensenlijstje van het CDA staan.

 

Op eigen kracht

Bedum

Algemene beschouwing van de CDA fractie bij de begroting 2016

Voorzitter.

Werk, Bereikbaarheid, Wonen, Sport en Omgeving zijn sinds jaren de speerpunten van de CDA fractie. Om al deze speerpunten te kunnen verwezenlijken is er, hoe simpel het ook klinkt, geld nodig. In het verlengde van de rijksbegrotingen stonden de voorgaande jaren in het teken van de hervormingen, welke gepaard gingen met drastische bezuinigingen. Wij zijn er in geslaagd om invulling te geven aan deze opgave. Enkele bezuinigingsdoelstellingen moeten nog worden gerealiseerd, waarbij te denken valt aan de muziekschool en het openbaar groen. Wij komen hier later op terug.

Uitgaan van eigen kracht.
De CDA fractie heeft voor de algemene beschouwingen van 2016 als thema gekozen: “uitgaan van eigen kracht”. Onze gemeente bestaat al ca 200 jaar en heeft alle bestuurlijke stormen kunnen doorstaan. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordeden waren wij in staan om op eigen kracht invulling te geven aan de nieuwe taken die op ons af kwamen. Het tij lijkt nu gekeerd. Een meerderheid van deze raad heeft tot onze grote spijt actief uitgedragen geen heil meer te zien in zelfstandigheid en opteert voor een herindeling met de G7 gemeenten.  Inhoudelijk hebben wij hierover het afgelopen jaar uitgebreid van gedachte gewisseld. De CDA fractie ziet een herindeling met de G7 gemeenten als niet wenselijk en als wij er dan echt niet aan ontkomen zouden wij graag onderzocht willen hebben of een samenwerking of fusie met onze buurgemeente Winsum en eventueel Ten Boer tot de mogelijkheden behoort.
De decentralisatie maar ook de aardbevingsproblematiek zijn twee onderwerpen waaruit blijkt dat onze gemeente prima is staat is om invulling te geven aan deze nieuwe taken. Het moet gezegd worden dat de aardbevingsproblematiek veel vraagt van ons ambtelijk apparaat, maar het resultaat mag er ook zijn. De eerste plannen voor de onderwijsinstellingen zijn in een zeer korte tijd tot stand gekomen. Een compliment naar iedereen die hierbij betrokken is, is dan ook zeker op zijn plaats. Het bewijs is geleverd, we kunnen het prima op eigen kracht, waarom dan zo nodig herindelen?

 Begroting
Net als voorgaande jaren is het college er ook dit jaar weer in geslaagd een sluitende begroting op te stellen en uit de diverse geplande investeringen blijkt dat er niet enkel op “de winkel” wordt gepast. Het is wederom gelukt om in de begroting ruimte te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Wel zijn wij beducht voor tegenvallers, en hier ligt dan ook een uitdaging voor het college om ons daarvoor te behoeden.
In tijden van schaarste is het van belang plannen te maken voor de toekomst. Hiertoe zullen wij een aantal voorstellen doen.

Voorzitter, wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming. Op onderdelen plaatsen wij nog de volgende kantekeningen.

Programma 0: Algemeen bestuur

De CDA fractie is een groot voorstander van het onderhouden van een correcte en zorgvuldige relatie met de burger. Het CDA is voorstander van het participeren van de inwoners in de breedste zin van het woord. Wij vragen ons wel af hoe wij burgers meer kunnen betrekken . De afgelopen jaren hebben wij ervaringen opgedaan met burgerparticipatie middels de wijkaanpak. De rekenkamercommissie komt binnenkort met een rapport over de participatie in de samenleving.  Wij wachten dan ook met veel belangstelling dit rapport af. In onze gemeente zien wij slecht enkele buurtinitiatieven die tot realisatie over gaan. Wellicht kan het voorbeeld “speeltuin de Carrousel aan het  burchtplein”  buurten inspireren tot meer eigen initiatief.

De CDA fractie is een groot voorstander om de vergaderstukken digitaal te ontsluiten en leesbaar te maken voor alle raads- en commissie leden en een digitaal agendabeheer. Dit moet anno 2015 toch mogelijk zijn? Graag zouden wij deze voorziening voor de behandeling van de begroting 2017 gerealiseerd willen zien.

Het college geeft aan dat de werkgroep Internationale betrekkingen wordt opgeheven en stopt met haar activiteiten. Wij hebben afgelopen jaren ingestemd met het afbouwen van de subsidie voor internationale betrekkingen maar hebben bij de behandeling ook aangegeven dat dit door burger initiatief kan worden gecontinueerd. . Wij krijgen signalen dat er enthousiaste leden zijn die graag door willen gaan. In het verlengde tot het burgerinitiatief, zouden wij dit initiatief juist nu niet moeten ondersteunen? Wij vernemen graag hoe het college hier tegen aan kijkt.

Programma 1: Openbare Orde en veiligheid
 
De CDA fractie heeft zich meerdere malen uitgesproken en ingezet tot handhaving van de 30km/u zones. Uit de reacties die onze fractie ontvangt kunnen wij concluderen dat er op veel plekken nog te hard wordt gereden. Wij kennen de aanpak van onze gemeente, maar wordt het niet eens tijd om bij het overleg met de politie dit onderwerp serieuzer op de agenda te plaatsen. Zolang er nog politiemensen zijn die openlijk uitspreken dat er in 30 km zone gebieden niet wordt gehandhaafd is het wat ons betreft water naar de zee dragen. Graag vernemen wij een reactie van het college op dit punt.

Onze gemeente werkt samen in de Veiligheidsregio Groningen. Hierdoor komen diverse veiligheidsissues op grotere afstand van de gemeente. In hoeverre hebt u er zicht op dat alle veiligheidstaken die zijn overgedragen aan de Veilgheidsregio goed worden uitgevoerd? Daarnaast zijn er bijvoorbeeld op gebied van brandveiligheid vanuit het  Bouwbesluit 2012 vanaf  2015 strengere eisen gesteld en onafhankelijke inspecties door geaccrediteerde inspectie instellingen vereist voor gebouwen waar kwetsbare en/of niet zelfredzame bewoners zijn ondergebracht. Wordt er in onze gemeente deze wettelijke eis ook uitgevoerd en gecontroleerd?

Kan het college aangeven wat er inmiddels is gerealiseerd van het beleidsplan Openbare Verlichting?

Programma 2; verkeer, vervoer en waterstaat

Bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt van onze fractie. De afgelopen jaren is de discussie rondom een verbeterde ontsluiting van onze gemeente afgerond en hebben wij ingestemd met de voorkeursvariant. Wij betreuren het dat de plan uitwerkingsfase langer duurt dan gepland en vragen ons af hoe actief gestuurd wordt op de deadlines. De reden voor vertraging wordt ons inzien te makkelijk af geschoven op Prorail en het ministerie. Wij dringen er op aan dat er strakker wordt gestuurd op dit proces en verzoeken het college om dit signaal bestuurlijk onder de aandacht te brengen bij de provincie.

Wij lezen tevens dat er als er zich kansen voordoen voor extra wandel- en/of fietspaden het college op zal ingaan en ons nader zal informeren. Met deze benadering lijkt het erop dat wij een afwachtende houding innemen. Ook hier mag een meer actievere rol van ons college worden verwacht. Wij adviseren u hiertoe ook maatschappelijk de verbinding te zoeken. Wellicht via de historische vereniging of APB Bedum.

In 2006 heeft de CDA fractie al aandacht gevraagd voor verdere uitbreiding van onze wandel- en fietspaden. Wij hebben destijds aangegeven dat met relatief weinig middelen dit te realiseren is. Hierbij valt te denken aan de verlenging van het fietspad langs de Oude AE op de kruising met het Westerdijkshornerpad, circa 370 meter in zuidelijke richting door te trekken zodat er een verbinding ontstaat met de Meedenweg bij Sauwerd.

Programma 3: economische zaken

Naast het voeren van een voorwaardenscheppend beleid ter versterking van onze locale economie, zijn wij de laatste jaren “druk doende” met het verbeteren van de centrum. Met de komst van het nieuwe Bederawalda heeft ons oude centrum een belangrijke impuls gekregen. Wij complimenteren het college met de stappen die zijn gezet. Kan het college ons nader informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. het gezondheidscentrum, verswinkel(s) en de overige ontwikkelingen in dit gebied?

De entree van ons dorp, en met name op de rotonde, is niet Bedum waardig. Over een andere invulling van de rotonde is in commissie verband al eens gesproken. Kan het college aangeven wanneer wij tot een andere invulling van deze rotonde kunnen overgaan, want u bent het toch met ons eens, dit is geen visite plaatje van onze prachtige gemeente!

Graag laten wij ons ook informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina Domo

De CDA fractie heeft eerder gepleit voor een snellere internet verbinding voor Bedum. Het is gewenst om hier nu eens echt werk van te maken. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is?

Programma 4: onderwijs

Mede door de grote inzet van het college en de ambtelijke dienst is de gemeente Bedum de eerste gemeente na Loppersum waar de schoolgebouwen worden aangepakt en verstrekt. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn! Dit levert een kans op om een impuls te geven aan de kwaliteit van onze schoolgebouwen in onze gemeente. Een kans die wij met beide handen moeten aangrijpen.
Wel vragen wij aandacht voor communicatie in dit dossier. Hiermee doelen wij primair op de communicatie naar de scholen en de leerlingen (en de ouders). We hebben gemerkt dat het college hier een stap in heeft gezet, aandacht voor het (tijdig) informeren geldt echter onverkort. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de communicatie richting de gemeenteraad, het is van cruciaal belang de raad in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Programma 5: cultuur en recreatie

Sport is essentieel bij de ontwikkeling van een mens. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een gemeente die op dit terrein het nodige biedt. Diverse sporten kunnen in onze gemeente worden beoefend. Ons overdekt zwembad heeft een grote aantrekkingskracht uit de omgeving. De CDA fractie is dan ook een voorstander om deze voorzieningen op peil te houden voor een acceptabel “gebruikers tarief”.
Wel vragen wij het ons hoelang wij de sportvelden in Onderdendam open kunnen houden. Het leden aantal is in de afgelopen jaren verder afgenomen en met moeite kan 1 senioren elftal op de been worden gehouden. Kan het college aangeven of hierover met het bestuur van sv Onderdam wordt gesproken en of er afspraken zijn gemaakt.

Programma 6: sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

2015 was het jaar waarin wij zijn geconfronteerd met de drie decentralisaties. Bij de algemene beschouwingen van vorig jaar hebben wij aangegeven dat in dit dossier de gemeenteraad ook verantwoordelijkheden moeten durven loslaten aan de zorgprofessional.
Inmiddels worden wij middels kwartaalrapportages over de voortgang op de hoogte gebracht. Ook voor de kwartaalrapportages geldt dat dit een leerproces is, we zien de kwaliteit van de rapportages echter snel toenemen en dat stemt tot tevredenheid.

Werk houden geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Het CDA zal zich ook de komende jaren weer inzetten op en steun geven aan maatregelen die bijdragen aan de versterking van ons economische klimaat. Ook voor mensen die geen deel uitmaken van dit arbeidsproces wil onze fractie zich sterk maken. Onder het motto “niet aan de kant blijven staan” wil onze fractie dat ook deze groep mensen aan het werkproces gaan deelnemen.

Voor de jeugdwet was 2015 een overgangsjaar. 2016 wordt het jaar waarin bestaande rechten opnieuw worden beoordeeld en dit kan een verandering betekenen voor de zorg die jeugdige ontvangt. Heeft het college rekening gehouden met de 25000 kinderen die (landelijk) in 2015 psychosociale ondersteuning hebben ontvangen door kinderartsen? Wij hebben begrepen dat deze groep over het hoofd is gezien, is deze lacune inmiddels aangepast in de budgetten?

Programma 7 Volkgezondheid en milieu

De omgevingsdienst Groningen voert de basis milieutaken voor de gemeente Bedum uit. Graag zouden wij een evaluatie tegemoet willen zien van deze samenwerking waarbij o.a. nader wordt ingegaan op de aspecten, tijd, geld en kwaliteit van de dienst.

Het college geeft aan dat zij kiezen waar mogelijk voor duurzaamheid en dat zij hierin een voortrekkersrol wil vervullen. Kan het college met concrete plannen aangeven waar en hoe zij dit in 2016 gestalte geeft?


Programma 8; ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Al enkele jaren sturen wij aan op invulling van een aantal gesaneerde plekken in onze gemeente. Kan het college aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking de locatie Vogelzang en het gasfabrieksterrein?

De starterslening heeft er tot nu toe voor gezorgd dat 4 starters op de woningmarkt in de gelegenheid zijn gesteld om hun eerste woning te kunnen kopen.
Het huidige saldo biedt op termijn nog gelegenheid voor 2 tot 4 starters hun eerste woning aan te kunnen kopen. Deze regeling geeft niet alleen starters een duwtje in de rug maar biedt ook kansen voor de plaatselijke economie.
Graag ziet het CDA dat het college deze regeling voortzet na uitputting van de beschikbare middelen.


Programma 9 Financiën

Algemeen
Hoewel krap, is het college er in geslaagd een sluitende begroting en de daarbij behorende meerjarenraming aan te bieden. De programmabegroting is ambitieus. Een aantal zaken hebben een aanvang genomen en een aantal zijn in de planning opgenomen. Gezien de huidige ontwikkelingen vragen wij ons wel af, hoe lang wij dit kunnen volhouden, eventuele tegenvallers kunnen slechts beperkt worden opgevangen binnen de begroting 2016.

Heffingen
Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie gepleit voor het afschaffen van de hondenbelasting. In u voorstel voor de begroting 2016 lezen wij dat u nog geen invulling heeft gegeven aan deze wens. Kunt u aangeven op elke gronden u van mening bent dat deze oude belasting, waarvan wij allen weten dat het niet meer van deze tijd is, nog steeds wordt geheven.

T.a.v. de OZB merken wij op dat er scheefgroei dreigt te ontstaan over de hoogte van de OZB voor woningen en bedrijven. Zo worden agrariërs momenteel aangeslagen op basis van de nieuwbouwwaarde van hun stallen i.p.v. de werkelijke marktwaarde. Graag vernemen wij een reactie van het college.


Ten slotte,
In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA, staat helder omschreven wat de visie van het CDA is op o.a. de genoemde thema’s: werk, bereikbaarheid, wonen, sport en omgeving. Voor deze punten zal de CDA-fractie zich blijven inzetten.

De fractie van het CDA bedankt het college alsmede de overige fracties voor de constructieve samenwerking en het ambtelijk apparaat voor hun getoonde inzet.

Het CDA wil ook het komende jaar weer een open oor en oog zijn voor die burgers. De betekenis van het Evangelie inspireert ons daarbij in de vertaalslag naar ons politiek handelen.

 

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM