Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 maart 2019
Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019

Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 maart 2019

Dorpshuis voor Oosternieland
Het college van B&W wil meewerken aan de realisatie van een dorpshuis voor Oosternieland. Daarom heeft het college ingestemd met de terinzagelegging van een ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Oosternielandsterweg 41. Dat perceel heeft nu nog een woonbestemming. Om de bouw van een dorpshuis mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning aangevraagd. De locatie Oosternielandsweg 41 kwam vrij nadat de NAM de woning op de kavel kocht en sloopte vanwege aardbevingsschade. Het dorpshuis is een initiatief van het dorp zelf. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan de ontwikkeling van het dorpshuis starten. De gemeente legt juridische zaken rondom het gebruik van de grond vast in een notariële akte met Dorpsbelangen Oosternieland.

Overweg Voslaan Winsum definitief buiten gebruik
Op de kruising van de Voslaan te Winsum en de spoorweg Sauwerd-Eemshaven hebben in de afgelopen jaren meerdere ongevallen plaatsgevonden, waarbij doden en gewonden waren te betreuren. Daarom is in 2016 met spoed een tijdelijke voorziening getroffen waardoor deze overweg niet meer gebruikt kan worden door verkeer. Ook is een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd.
Om de situatie definitief te maken, moet de tijdelijke ontsluitingsweg als ‘openbare weg’ in de zin van de Wegenwet worden bestemd en moet de overweg in de Voslaan worden onttrokken aan de openbaarheid. Met beide maatregelen heeft het college ingestemd. Het besluit wordt gepubliceerd waarna belanghebbenden gedurende zes weken hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De raad neemt hierover uiteindelijk een besluit.

College wil eenduidige regeling voor starters- en blijversleningen
Het college wil de raad voorstellen een eenduidige regeling voor starters- en blijverslening in het leven te roepen. Hiermee kunnen inwoners die een eerste koopwoning willen kopen via de gemeente een lening krijgen van maximaal twintig procent van de koopsom (tot  een maximum van 40.000 euro). De hoogte van de lening is afhankelijk van de aankoopsom. Mensen die hun huis willen verbouwen om langer in hun woning te kunnen blijven wonen, kunnen een zogenaamde ‘blijverslening’ krijgen van maximaal 50.000 euro. Het college wil met deze regeling de dynamiek op de woningmarkt stimuleren. De gemeenteraad besluit in de vergadering van 10 april over dit voorstel. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen inwoner die een beroep op de regeling willen doen zich melden bij de gemeente Het Hogeland.

Gezamenlijke reactie op besluit gaswinning Waddenzee
Het college heeft kennis genomen van het besluit van minister Wiebes dat er tot 2021 geen wijzigingen plaatsvinden in de gaswinning onder de Waddenzee. Dit besluit ligt momenteel ter inzage. Het college had bezwaar ingediend tegen gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Daarbij is advies ingewonnen bij de Waddenvereniging. Die vereniging vindt aanpassing van het niveau van de gaswinning noodzakelijk in verband met de toenemende zeespiegelstijging. Het college wil in samenwerking met de gemeenten Schiermonnikoog, Noord East Fryslân, de provincie Groningen en de Waddenvereniging een reactie voorbereiden op de stellingname van de minister. Hierbij wordt de gemeenteraad actief betrokken.
 
Geld voor gezondheidsprojecten
Het college van B&W wil de zogenaamde GIDS-gelden (Gezond in de stad) aanwenden om  de gezondheid van inwoners met een lagere sociaaleconomische positie te verbeteren.  Projecten die aandacht schenken aan één van de volgende acht ‘leefgebieden’, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit deze middelen. Die gebieden zijn: dag- en vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, communicatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, persoonlijke verzorging, huishouden, geld en administratie en gezonde leef- en woonomgeving.

De gemeente kan zelf projecten indienen die deels vanuit de GIDS-gelden kunnen worden gefinancierd. Daarnaast kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties projecten indienen die deels uit de gelden worden gefinancierd. Een voorwaarde is dat de aanvragende partij zelf ook een bijdrage levert aan het te realiseren project en dat er minimaal tien inwoners uit de gemeente Het Hogeland worden geholpen door het project. Projectplannen kunnen worden ingediend bij de dorpencoördinatoren of bij de gemeente.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM